Stadgar

 

Aby & Somaliringens stadgar

Antagna på ordinarie årsmöte 1979.05.20. Med ändringar antagna på ordinarie årsmöten samt extra årsmöten. Senast 2024-05-06.

Org.Nr. 826001-4934

§ 1. Namn

Sammanslutningens namn skall vara Aby & Somaliringen.

§ 2. Syfte

Aby & Somaliringens syften är:

· Verka för en sund avel

· Verka för att veterinärmedicinska rön används för att minimera ärftliga defekter

· Verka för en bred avelsbas

· Motarbeta djurplågeri

· Informera allmänheten om raserna abessinier och somali

· Bidra till erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om raserna genom bl.a. kontakter med likasinnade föreningar

§ 3. Medlemskap

Ringen är öppen för alla som är intresserade av raserna abessinier och somali.

Huvudmedlem har närvaro-, förslags- och rösträtt på ringens medlemsmöten, är valbar till styrelsen och andra förtroendeuppdrag och har fullständig tillgång till funktionerna på ringens hemsida. Prenumeration på ringens tidskrift Labyrinten ingår i medlemsavgiften. Varje medlem ska få ringens stadgar samt årsmötesprotokoll.

Stödmedlemmar har rätt att delta i ringens möten, men saknar övriga rättigheter som ingår i fullt medlemskap.

En person som på ett mycket förtjänstfullt sätt främjat raserna eller ringen kan av enskilda medlemmar eller styrelsen nomineras till hedersmedlem. Hedersmedlemmar utses av årsmötet. En hedersmedlem har närvaro-, förslags- och rösträtt på ringens medlemsmöten, full tillgång till hemsidan och prenumeration på Labyrinten. Hedersmedlemskapet gäller i tio år och kan därefter förnyas av årsmötet.

§ 4. Uteslutning

Styrelsen kan utesluta medlem som motarbetar ringens syften eller på annat sätt allvarligt skadar ringen. Beslut om uteslutning fattas efter samråd med revisorerna.

Styrelsen ska meddela vederbörande skälen för uteslutningen via rekommenderat brev. Om den uteslutna medlemmen begär det, ska frågan underställas medlemmarna vid nästa årsmöte.

En medlem som innehar förtroendeuppdrag kan enbart uteslutas av årsmötet.

En medlem som har frånsagt sig medlemskap eller uteslutits har ingen rätt till ringens tillgångar och kan inte heller återfå erlagda avgifter.

En utesluten medlem kan ansöka om förnyat medlemskap efter tre år. Tidigare utesluten, liksom den som på goda grunder kan antas komma att allvarligt skada ringen, kan av styrelsen nekas medlemskap.

§ 5. Medlemsavgift

Avgifter för huvudmedlemmar och stödmedlemmar bestäms av årsmötet och gäller per kalenderår.

Om en medlem inte anger tydligt vilket år betalningen för medlemskap avser så tillämpas följande regel: Om avgiften betalas under de tre första kvartalen gäller medlemskapet innevarande år. Om avgiften betalas under årets sista kvartal gäller medlemskapet för resten av året samt det kommande året.

Medlemskapet upphör automatiskt om avgiften inte betalats inom utsatt tid.

§ 6. Förvaltning

Styrelsen består av tre till åtta ledamöter, som väljs av årsmötet för en tvåårsperiod. Ordförande väljs vid udda årtal och kassör vid jämna årtal. En till tre suppleanter väljs av årsmötet för en ettårsperiod.

Utöver ordförande och kassör konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter begär det.

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande eller ersatta av suppleant. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

Styrelsens möten ska protokollföras. Protokollet justeras av mötesordföranden och en ledamot.

Suppleanterna kallas till styrelsemötena. Suppleant som inte inträtt i ordinarie ledamots ställe har yttrande- och förslagsrätt.

§ 7. Räkenskaper

Styrelsen är ansvarig för ringens ekonomiska medel. Kassören ansvarar för den ekonomiska förvaltningen inför styrelsen.

Räkenskapsåret sträcker sig från den 1 januari till den 31 december.

Årsmötet utser en revisor och en revisorssuppleant, vilka väljs för en period om två år för att granska ringens räkenskaper och förvaltning

§ 8. Årsmöte

Ringen ska hålla ett protokollfört årsmöte senast den 30 april. Årsmötet kan hållas genom digitalt onlinemöte. Styrelsen beslutar om tid för årsmötet.

Kallelse med dagordning och eventuella motioner ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Följande punkter ska tas upp på årsmötets dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötesfunktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) justerare
d) rösträknare
4. Beslut om årsmötets behörighet
5. Fastställande av dagordning
6. Anmälan av föregående årsmötes protokoll
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk rapport
9. Revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val
a) ordförande
b) kassör
c) övriga ledamöter
d) en till tre suppleanter
e) en revisor och en revisorssuppleant
f) eventuella övriga funktionärer
12. Motioner från styrelsen
13. Motioner från enskilda medlemmar
14. Fastställande av budget
15. Beslut om årsavgift
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Motioner från enskilda medlemmar ska sändas skriftligen till ringens sekreterare senast vid manusstopp för årgångens första nummer av Labyrinten.

Huvudmedlem som fyllt 15 år och som betalar sin årsavgift senast fyra veckor före årsmötet har rösträtt. Röstning genom fullmakt medges inte. Röstning kan ske dels direkt vid årsmötet, dels genom poströstning. Medlemmar kan poströsta i frågor som kan besvaras med ”ja” eller ”nej”. Poströsterna ska vara styrelsen tillhanda senast fyra vardagar före årsmötet. Röstning via e-post räknas som poströstning.

Poströsterna räknas på årsmötet. De redovisas efter att närvarande medlemmar lagt sina röster.

Beslut fattas med enkel majoritet.

§ 9. Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls på initiativ av styrelsen eller då minst 10 medlemmar begär det med angivande av skäl.

För extra årsmöte gäller samma regler för kallelser och röstning som för ordinarie årsmöte.

§ 10. Övriga medlemsmöten

Övriga medlemsmöten hålls på förslag från styrelsen eller enskilda medlemmar och är inte beslutande.

§ 11. Stadgeändring

För ändringar och tillägg i ringens stadgar krävs beslut med kvalificerad (2/3) majoritet av de röstberättigade som är närvarande på mötet på två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett är ett ordinarie årsmöte

Förslag om ändringar eller tillägg i stadgarna ska följa med kallelsen.

§ 12. Ringens upplösning

För upplösning av ringen krävs beslut med 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett är ett ordinarie årsmöte. Beslutet är giltigt om minst 30% av medlemmarna röstar, endera genom närvaro på mötet eller genom poströstning.

medlemmarna röstar, endera genom närvaro på mötet eller genom poströstning.

Förslag till upplösning av ringen ska anges i kallelsen.

Sista mötet ska besluta om hur ringens tillgångar, handlingar och andra tillhörigheter ska disponeras. Förslag till hur medlen ska disponeras ska framgå av kallelsen

Aby & Somaliringens stadgar

Antagna på ordinarie årsmöte 1979.05.20. Med ändringar antagna på ordinarie årsmöten. Senast 2008-04-20.

Org.Nr.  826001-4934

§ 1. Namn

Sammanslutningens namn skall vara Aby & Somaliringen.

§ 2. Syfte

Aby & Somaliringens syften är:

  • Verka för en sund avel
  • Verka för att veterinärmedicinska rön används för att minimera ärftliga defekter
  • Verka för en bred avelsbas bl.a. genom att föra register över avelshanar
  • Motarbeta djurplågeri
  • Informera allmänheten om raserna abessinier och somali
  • Bidra till erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om raserna genom bl.a. kontakter med likasinnade föreningar

§ 3. Medlemskap

Ringen är öppen för alla som är intresserade av raserna abessinier och somali.

Huvudmedlem har närvaro-, förslags- och rösträtt på ringens medlemsmöten, är valbar till styrelsen och andra förtroendeuppdrag och har fullständig tillgång till funktionerna på ringens hemsida. Prenumeration på ringens tidskrift Labyrinten ingår i medlemsavgiften. Varje medlem ska få ringens stadgar samt årsmötesprotokoll.

Stödmedlemmar har rätt att delta i ringens möten, men saknar övriga rättigheter som ingår i fullt medlemskap.

En person som på ett mycket förtjänstfullt sätt främjat raserna eller ringen kan av enskilda medlemmar eller styrelsen nomineras till hedersmedlem. Hedersmedlemmar utses av årsmötet. En hedersmedlem har närvaro-, förslags- och rösträtt på ringens medlemsmöten, full tillgång till hemsidan och prenumeration på Labyrinten. Hedersmedlemskapet gäller i tio år och kan därefter förnyas av årsmötet.

§ 4. Uteslutning

Styrelsen kan utesluta medlem som motarbetar ringens syften eller på annat sätt allvarligt skadar ringen. Beslut om uteslutning fattas efter samråd med revisorerna.

Styrelsen ska meddela vederbörande skälen för uteslutningen via rekommenderat brev. Om den uteslutna medlemmen begär det, ska frågan underställas medlemmarna vid nästa årsmöte.

En medlem som innehar förtroendeuppdrag kan enbart uteslutas av årsmötet.

En medlem som har frånsagt sig medlemskap eller uteslutits har ingen rätt till ringens tillgångar och kan inte heller återfå erlagda avgifter.

En utesluten medlem kan ansöka om förnyat medlemskap efter tre år. Tidigare utesluten, liksom den som på goda grunder kan antas komma att allvarligt skada ringen, kan av styrelsen nekas medlemskap.

§ 5. Medlemsavgift

Avgifter för huvudmedlemmar och stödmedlemmar bestäms av årsmötet och gäller per kalenderår.

Om en medlem inte anger tydligt vilket år betalningen för medlemskap avser så tillämpas följande regel: Om avgiften betalas under de tre första kvartalen gäller medlemskapet innevarande år. Om avgiften betalas under årets sista kvartal gäller medlemskapet för resten av året samt det kommande året.

Medlemskapet upphör automatiskt om avgiften inte betalats inom utsatt tid.

§ 6. Förvaltning

Styrelsen består av minst fem ledamöter, som väljs av årsmötet för en tvåårsperiod. Ordförande väljs vid udda årtal och kassör vid jämna årtal. Två suppleanter väljs av årsmötet för en ettårsperiod.

Utöver ordförande och kassör konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter begär det.

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande eller ersatta av suppleant. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

Styrelsens möten ska protokollföras. Protokollet justeras av mötesordföranden och en ledamot.

Suppleanterna kallas till styrelsemötena. Suppleant som inte inträtt i ordinarie ledamots ställe har yttrande- och förslagsrätt.

§ 7. Räkenskaper

Styrelsen är ansvarig för ringens ekonomiska medel. Kassören ansvarar för den ekonomiska förvaltningen inför styrelsen.

Räkenskapsåret sträcker sig från den 1 januari till den 31 december.

Årsmötet utser två revisorer för att granska ringens räkenskaper och förvaltning. Revisorerna väljs för en period om två år, varav den ene väljs udda och den andre jämna år.

§ 8. Årsmöte

Ringen ska hålla ett protokollfört årsmöte senast den 30 april. Mötet ska äga rum i Sverige. Styrelsen beslutar om tid och plats för årsmötet.

Kallelse med dagordning och eventuella motioner ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Om årsmötet hålls i samband med en utställning ska årsmöteshandlingarna vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före utställningens sista anmälningsdag.

Följande punkter ska tas upp på årsmötets dagordning:

1 Mötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd
3. Val av mötesfunktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) justerare
d) rösträknare
4 Beslut om årsmötets behörighet
5 Fastställande av dagordning
6 Anmälan av föregående årsmötes protokoll
7 Styrelsens verksamhetsberättelse
8 Ekonomisk rapport
9 Revisionsberättelse
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Val
a) ordförande
b) sekreterare
c) kassör
d) övriga ledamöter
e) två suppleanter
f) två revisorer och revisorsuppleant
g) eventuella övriga funktionärer
12 Motioner från styrelsen
13 Motioner från enskilda medlemmar
14 Fastställande av budget
15 Beslut om årsavgift
16 Övriga frågor
17 Mötets avslutande

Motioner från enskilda medlemmar ska sändas skriftligen till ringens sekreterare senast vid manusstopp för årgångens första nummer av Labyrinten.

Huvudmedlem som fyllt 15 år och som betalar sin årsavgift senast fyra veckor före årsmötet har rösträtt. Röstning genom fullmakt medges inte. Röstning kan ske dels direkt vid årsmötet, dels genom poströstning. Medlemmar kan poströsta i frågor som kan besvaras med ”ja” eller ”nej”.Poströsterna ska vara styrelsen tillhanda senast fyra vardagar före årsmötet.

Poströsterna öppnas och räknas på årsmötet. De redovisas efter att närvarande medlemmar lagt sina röster.

Beslut fattas med enkel majoritet.

§ 9. Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls på initiativ av styrelsen eller då minst 10 medlemmar begär det med angivande av skäl.

För extra årsmöte gäller samma regler för kallelser och röstning som för ordinarie årsmöte.

§ 10. Övriga medlemsmöten

Övriga medlemsmöten hålls på förslag från styrelsen eller enskilda medlemmar och är inte beslutande.

§ 11. Stadgeändring

För ändringar och tillägg i ringens stadgar krävs beslut med kvalificerad (2/3) majoritet på två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett är ett ordinarie årsmöte

För att ändringarna ska vara giltiga krävs att minst 30 medlemmar röstar vid varje beslutstillfälle (eller minst 20 % av medlemmarna om ringen har färre än 100 medlemmar), endera direkt på mötet eller genom poströstning.

Förslag om ändringar eller tillägg i stadgarna ska följa med kallelsen.

§ 12. Ringens upplösning

För upplösning av ringen krävs beslut med 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett är ett ordinarie årsmöte. Beslutet är giltigt om minst 40 % av medlemmarna röstar, endera genom närvaro på mötet eller genom poströstning.

Förslag till upplösning av ringen ska anges i kallelsen.

Sista mötet ska besluta om hur ringens tillgångar, handlingar och andra tillhörigheter ska disponeras. Förslag till hur medlen ska disponeras ska framgå av kallelsen.

Scroll to Top