Årsmöte

Kallelse till årsmöte i Aby & Somaliringen

Välkommen till årsmöte måndagen den 22 april 2024, kl 19:00

Mötet hålles digitalt. Länk till årsmötet kommer att publiceras på vår  FB-hemsida närmare mötet.

Handlingarna inför mötet är publicerad i Labyrinten 2024/1

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesfunktionärer:
 4. Ordförande
 5. Sekreterare
 6. Justerare
 7. Rösträknare
 8. Beslut om årsmötets behörighet (kallelse senast 14 dagar före årsmötet enligt stadgarna – publicerad i Labyrinten 1 2024)
 9. Fastställande av dagordning
 10. Anmälan om årsmötesprotokoll för 2022
 11. Styrelsens verksamhetsberättelse 2023
 12. Ekonomisk rapport 2023

Punkterna 6 – 8 är publicerade i Labyrinten 1 2024

 1. Revisionsberättelse
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 3. Val
 4. Kassör (2 år)
 5. Tre styrelseledamöter (2 år)
 6. Två suppleanter (1 år)
 7. Valberedning (2 år)
 8. Motioner från styrelsen (ändring av stadgar – publicerad i Labyrinten 1 2024)
 9. Motioner från enskilda medlemmar – har inte inkommit
 10. Fastställande av budget 2024
 11. Beslut om årsavgifter 2025 – Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs 325 kr för huvudmedlem, 50 kr för stödmedlem och 100 kr avdrag första året kattungeköpare som blir huvudmedlem (225 kr)
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande
Scroll to Top